Downtown Houston Metro Station, Neil M. Denari Architects